Behandeling

Psychologische behandeling

Wanneer behandeling plaatsvindt op de afdeling Medische Psychologie bespreken we met u en uw kind waaruit deze bestaat.

Soms worden de problemen van uw kind via u als ouders/voogd aangepakt wat betekent dat er een aantal gesprekken met u plaatsvindt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij baby’s die veel huilen of bij heel jonge kinderen met eet- of slaapproblemen.

Bij oudere kinderen werken we vaak met het kind zelf. Meestal zijn er daarnaast ook gesprekken met de ouders.

Bij de behandeling van kinderen wordt gebruik gemaakt van materiaal en technieken die passen bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Ook huiswerkopdrachten kunnen een onderdeel van de behandeling zijn. In het ziekenhuis vinden in het algemeen kortdurende behandelingen plaats.

Rechten en plichten

Voor een onderzoek of behandeling van een kind jonger dan 12 jaar is toestemming van de ouder(s)/voogd vereist. Het kind hoeft zelf geen toestemming te geven, maar heeft wel recht op informatie. Bij een onderzoek van jongeren van 12 tot en met 15 jaar geldt als hoofdregel dubbele toestemming, dat wil zeggen dat toestemming van de ouder(s)/voogd én de jongere is vereist. Jongeren van 16 en 17 jaar geven zelf toestemming voor een onderzoek.

U als ouder/voogd, maar ook de kinderen hebben het recht om geïnformeerd te worden over de onderzoeksresultaten. Deze resultaten worden u in veel gevallen in een uitslaggesprek door de psycholoog meegedeeld. Tevens heeft u recht op inzage van de rapportage, voordat het naar de verwijzend arts wordt gestuurd. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, dient u dit tijdig aan ons kenbaar te maken (in de onderzoeksfase).

Vertrouwelijke informatie

De psychologen van de afdeling medische psychologie hebben een beroepsgeheim. Informatie wordt gerapporteerd aan de verwijzer en mogelijk aan direct bij de behandeling betrokken ziekenhuismedewerkers, bijvoorbeeld een diabetesverpleegkundige of diëtiste. Mits zinvol of gewenst kan informatie verstrekt worden aan derden (bijvoorbeeld aan een andere instelling waarnaar uw kind wordt doorverwezen). Hiervoor dient altijd een schriftelijke akkoordverklaring door de ouder(s)/voogd te worden ondertekend.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek Medische Psychologie
(040) 888 92 50

Routebeschrijving