Onderzoek

Wat is een psychologisch onderzoek?

De psycholoog probeert een zo volledig mogelijk beeld van de mogelijkheden en de problemen van uw kind te krijgen. Dit gebeurt door een gesprek met u als ouders, een gesprek met het kind en in een aantal gevallen door het afnemen van psychologische tests en/of een spelobservatie.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Afhankelijk van de vraagstelling wordt een keuze uit het testmateriaal gemaakt. Het onderzoek kan onder andere bestaan uit een intelligentietest, een ontwikkelingstest of bijvoorbeeld geheugen- en aandachtstaken.

Soms vindt een persoonlijkheidsonderzoek plaats om inzicht te krijgen in de sociaal- emotionele ontwikkeling van uw kind.
Het testmateriaal is afgestemd op het niveau en de leeftijd van het kind en bestaat uit spelmateriaal, vragen en opdrachten.

De meeste kinderen hebben plezier in het psychologisch onderzoek. Meestal ervaren ze het contact en de aandacht die ze krijgen als positief.
Ook kan u als ouder(s)/voogd gevraagd worden een aantal vragenlijsten in te vullen over uw kind.

Uitkomst onderzoek

De uitkomsten van het onderzoek bespreken we met u en indien wenselijk, of wanneer de leeftijd het toelaat, ook met uw kind. Wanneer behandeling nodig is, wordt besproken of deze plaats vindt op de afdeling Medische Psychologie of dat u hiervoor dient te worden doorverwezen naar een andere instelling.

Het onderzoeksverslag

Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt. In dit onderzoeksverslag staat een korte weergave van het gesprek en de observatie, een samenvatting van de resultaten, gevolgd door de conclusies en een (behandel)advies.
De inhoud van het rapport heeft een beperkte geldigheidsduur. Over het algemeen stelt men dat de uitspraken geldig blijven tot één à twee jaar na dato. Soms moeten uitslagen in het licht gezien worden van bepaalde momenten, gebeurtenissen of de ontwikkelingsfasen in het leven van uw kind.

Rechten en plichten

Voor een onderzoek of behandeling van een kind jonger dan 12 jaar is toestemming van de ouder(s)/voogd vereist. Het kind hoeft zelf geen toestemming te geven, maar heeft wel recht op informatie. Bij een onderzoek van jongeren van 12 tot en met 15 jaar geldt als hoofdregel dubbele toestemming, dat wil zeggen dat toestemming van de ouder(s)/voogd én de jongere is vereist. Jongeren van 16 en 17 jaar geven zelf toestemming voor een onderzoek.
U als ouder/voogd, maar ook de kinderen hebben het recht om geïnformeerd te worden over de onderzoeksresultaten. Deze resultaten worden u in veel gevallen in een uitslaggesprek door de psycholoog meegedeeld. Tevens heeft u recht op inzage van de rapportage, voordat het naar de verwijzend arts wordt gestuurd. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, dient u dit tijdig aan ons kenbaar te maken (in de onderzoeksfase).

Vertrouwelijke informatie

De psychologen van de afdeling medische psychologie hebben een beroepsgeheim. Informatie wordt gerapporteerd aan de verwijzer en mogelijk aan direct bij de behandeling betrokken ziekenhuismedewerkers, bijvoorbeeld een fysiotherapeut of diëtiste. Mits zinvol of gewenst kan informatie verstrekt worden aan derden (bijvoorbeeld aan een andere instelling waarnaar uw kind wordt doorverwezen). Hiervoor dient altijd een schriftelijke akkoordverklaring door de ouder(s)/voogd te worden ondertekend.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek Medische Psychologie
(040) 888 92 50

Routebeschrijving