Hartrevalidatie

Hartrevalidatie in Flow omvat de begeleiding die nodig is om u zo goed mogelijk te laten functioneren binnen gezin, werk en vrije tijd. Daarbinnen past een zo gezond mogelijke leefwijze. De afdeling Medische psychologie kan daar op verschillende manieren een rol in spleen.

Achtergrondinformatie hartrevalidatie

Het doel van hartrevalidatie is het gunstig beïnvloeden van onderliggende oorzaken van de hartziekte. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat multidisciplinaire hartrevalidatie programma’s het risico op een nieuwe hartaandoening met de helft kunnen verlagen. Een tweede, evenzo belangrijk doel is het verbeteren van leefstijl gericht op een betere lichamelijke conditie, een gezonde geest en een goed gewicht, kortom een betere kwaliteit van leven. . Het hartrevalidatieprogramma kan ervoor zorgen dat de patient zijn werk en zijn plek in de maatschappij van voor de hartaandoening, weer kan hervatten.

Psychosociale begeleiding bij hartrevalidatie

Psychosociale begeleiding, waaronder  het  Psycho-Educatieve-Preventie programma (PEP), kan deel uitmaken van het hartrevalidatieprogramma van Flow Máxima Medisch Centrum. Het PEP-programma wordt verzorgd door de afdeling medische psychologie in samenwerking met de afdeling diëtetiek. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor individuele psychologische begeleiding wanneer  deelname aan het PEP-programma niet de beste optie is .

Hartrevalidatie : de rol van psychologische factoren

Lichamelijke risicofactoren die de kans op een hartziekte vergroten zijn vaak wel bekend: we weten dat roken, te weinig bewegen en ongezonde voedingsgewoonten de kans op een hartziekte kunnen vergroten.

Voor psychologische risicofactoren ligt dat anders: de gevolgen van emoties (bijvoorbeeld depressie, angst, spanningen in relatie tot de hartziekte) krijgen vaak minder aandacht. Psychologische factoren spelen echter een belangrijke rol bij het herstellen van een hartziekte en het verminderen van het risico op een nieuwe hartaandoening. Daarnaast kunnen psychologische factoren een rol spelen in het maken van een gedragsverandering, zoals het willen veranderen van uw voedingspatroon of anders omgaan met spanningen.

Doel van Psycho Educatieve Preventie

PEP is een onderdeel van het hartrevalidatie-programma, dat zich met name richt op het herstel van het emotionele evenwicht, het maken van een gedragsverandering en op een optimale hervatting van uw normale dagelijkse leven. Dit laatste houdt eveneens een gezonde leefwijze in. U bepaalt zelf en in overleg met de psycholoog en/of diëtist het doel voor het  PEP-programma.

Voorbeelden van mogelijke doelen:

  • “Ik wil me minder gespannen en onzeker voelen (over mijn hart)”
  • “Ik wil beter leren omgaan met stress”
  • “Ik weet wel hoe ik gezonder zou moeten eten, maar in de praktijk lukt het door drukte niet of ik kan geen nee zeggen als me iets wordt aangeboden”
  • “Ik wil graag gezonder en actiever leven”

De inhoud is gebaseerd op het programma zoals dat in 2002 door de Nederlandse Hartstichting is voorgesteld.

Belangrijke thema’s zijn:

  • omgaan met stress
  • het beïnvloeden van angst, onzekerheid en stemming
  • het veranderen van leefgewoonten

Gedurende het gehele programma wordt aandacht besteed aan het proces van gedragsverandering; op welke manier deze het beste plaats kan vinden en wat voor u nodig is om een gewenste verandering te maken. Een belangrijk onderdeel van de behandelingis het (h)erkennen en hanteren van negatieve gevoelens en gedragingen. Met behulp van praktische technieken werkt u aan het ombuigen van storende gedachten en negatieve emoties. Neerslachtigheid, irritatie en andere klachten leert u om te zetten in meer positieve emoties en gedrag.

Werkwijze

U wordt begeleid door een psycholoog. Afhankelijk van uw doelen ziet u ook een diëtiste . Er wordt intensief gewerkt in kleine groepen van maximaal 10 patiënten, waarbij ook uw partner (of anderszins direct betrokken persoon) nadrukkelijk wordt uitgenodigd.

Individueel traject

Soms past een hulpvraag niet binnen het kader van het PEP-groepsprogramma, of zijn er andere redenen waarom deelname aan PEP niet passend is. Als dit het geval is zal tijdens het intakegesprek de mogelijkheid tot individuele psychologische begeleiding met u worden besproken.

Deelname en aanmelding

Als u denkt dat het PEP-programma of een individueel traject u kan helpen bij uw revalidatie, bespreek dit dan met uw verpleegkundig specialist of cardioloog.

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, sturen wij u een uitnodiging voor een individueel oriënterend gesprek bij de psycholoog. Het intakegesprek heeft als doel te beoordelen welke behandeling het best bij u past.

Heeft u vragen?

Heeft u een specifieke vraag die niet deze website beantwoord wordt? Neem dan tijdens kantooruren contact op met het secretariaat van de afdeling medische psychologie: (040) 888 92 50.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek Medische Psychologie
(040) 888 92 50

Routebeschrijving