Algemeen

Medische Psychologie voor volwassenen en ouderen
Een psycholoog werkzaam op een afdeling medische psychologie is een deskundige op het gebied van psychische klachten die kunnen ontstaan als gevolg van óf mede-veroorzaker zijn van lichamelijke klachten of ziektes. De medisch psycholoog kan ingeroepen worden om begeleiding of behandeling te bieden, of om onderzoek te doen.  

In Veldhoven vindt u ons op route 34 en in Eindhoven op route 18.

Begeleiden van patiënten met psychische klachten
Het horen van een diagnose, het doormaken van een ingrijpende behandeling of het aanpassen van uw leven aan een ziekte kunnen erg ingrijpende gebeurtenissen zijn waarbij psychische klachten kunnen ontstaan. De hulp van de psycholoog kan dan worden ingeroepen om te kijken hoe het verwerkings- en/of aanpassingsproces zo soepel mogelijk kan verlopen, of om bijvoorbeeld angst voor een bepaalde ingreep te doen verminderen.

Zoals psychische klachten op kunnen treden als gevolg van een ziekte, kan het ook zo zijn dat psychische klachten mede-veroorzaker of instandhoudend zijn in relatie tot lichamelijke klachten of een ziekte. Zo zijn er bepaalde ziektebeelden waarbij spanning een negatieve invloed heeft op het beloop van een ziekte. Hierbij kan de psycholoog helpen door samen met de patiënt te kijken naar manieren om minder spanning te ervaren en zodoende een minder hoge ziektelast te ervaren.

transparant_1 lege regel

Onderzoek
Naast het begeleiden van patiënten met psychische klachten kan de medisch psycholoog ook worden gevraagd om onderzoek te doen. Dit kan bijvoorbeeld als iemand geheugen- of concentratieklachten heeft of als er sprake is van lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische oorzaak kan worden gevonden

transparant_1 lege regel

Voorbeelden van aanmeldingen bij de afdeling medische psychologie:

  • u bent bekend met diabetes mellitus en uw internist stelt voor om insuline te gaan spuiten, maar u ervaart veel angst met betrekking tot spuiten en injecties
  • u heeft de diagnose borstkanker gekregen en kunt de diagnose en bijbehorende behandelingen moeilijk verwerken
  • er is reumatoïde artritis bij u vastgesteld en ineens kunt u de dagstructuur die u voorheen had niet meer hanteren. Hierdoor wordt u gedwongen grenzen te stellen en beter voor u zelf op te komen en u ervaart hierin problemen.
  • u ervaart veel spanning die zich uit in hoofdpijn of een hoge spierspanning op andere plekken in uw lijf
  • u heeft pijnklachten die waar geen medische oorzaak voor te vinden is
  • u heeft geheugenklachten en de neuroloog denkt aan een dementieel proce
    transparant_1 lege regel
     

Meer informatie over het neuropsychologisch onderzoek en psychiatrie.

Aanmelding en verloop
Een afspraak maken bij de medische psychologie kan alleen als u een verwijzing heeft gekregen van u behandelend specialist binnen het ziekenhuis. Uw behandelend specialist zal de verwijzing naar ons toesturen waarna wij u uitnodigen voor een eerste oriënterend gesprek. Hierin bekijken we met u welke klachten u heeft en besluiten we wat het plan van aanpak zal zijn. Dit kan bestaan uit een diagnostisch onderzoek om verder in kaart te brengen wat er speelt (vragenlijsten of neuropsychologisch onderzoek) of het direct starten van begeleiding of behandeling.

transparant_1 lege regel

Tenslotte is het mogelijk dat er sprake is van psychische klachten die niet direct verband houden met een somatische aandoening of lichamelijke klachten. In dat geval verwijzen we u naar een psycholoog buiten het ziekenhuis.

Vertrouwelijke informatie
De psychologen van de afdeling medische psychologie hebben een beroepsgeheim. Informatie wordt gerapporteerd aan de verwijzer en mogelijk aan direct bij de behandeling betrokken ziekenhuismedewerkers, bijvoorbeeld een diabetesverpleegkundige of diëtiste.

Mits zinvol of gewenst kan informatie verstrekt worden aan derden (bijvoorbeeld aan huisarts of instelling waar u naar wordt verwezen). Hiervoor dient altijd een schriftelijke akkoordverklaring door de patiënt te worden ondertekend.

Rechten en plichten
Zowel de psycholoog als de patiënt hebben een aantal rechten en plichten. Zo dient de psycholoog zich te houden aan zijn beroepsgeheim en is het voor de patiënt belangrijk om te weten dat hij de plicht heeft alle informatie te geven die voor behandeling relevant kan zijn.

In het verslag dat de psycholoog schrijft (van een onderzoek of een behandeling) staat een korte weergave van het gesprek en de observaties, een samenvatting van eventuele resultaten, de hieruit volgende/voortkomende conclusies en zo mogelijk een (behandel)advies.
U heeft recht op inzage van de rapportage voordat deze naar de behandelend arts wordt  gestuurd. Indien u van dit recht gebruik wilt maken, dient u dit dus tijdig aan ons kenbaar te maken. Daarnaast heeft u recht op wijzigingen in het de rapportage en heeft u het recht de rapportage te blokkeren.

De psychologen op de afdeling medische psychologie werken volgens de regels van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en zijn daarnaast geregistreerd in het register dat voortvloeit uit de wet Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG-register). Mocht u desondanks iets opmerken waar u niet tevreden over bent of waar u een klacht over heeft, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionarissen van het Máxima Medisch Centrum.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek Medische Psychologie
(040) 888 92 50

Routebeschrijving